Kompleksowe doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 


Szkolenie ogólne

Pracownicy powinni być zaznajomieni z wymaganiami ogólnymi zawartymi w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.

 

Szkolenia stanowiskowe

Pracownicy powinni przejść szkolenie z zakresu przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych, ściśle odpowiadające ich odpowiedzialności i obowiązkom.

W przypadku, gdy przewóz towarów niebezpiecznych związany jest z transportem kombinowanym, pracownicy powinni być zaznajomieni z wymaganiami dotyczącymi innych rodzajów transportu.

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

Pracownicy powinni przejść szkolenie na temat zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia ryzyka utraty zdrowia lub narażenia, mogących być skutkiem wypadku przy przewozie takich towarów, z uwzględnieniem ich rozładunku i załadunku.

Art. 14*

1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie ADR powinno być okresowo uzupełniane w celu uwzględnienia zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, …

 

Doradztwo przy oznakowaniu jednostek transportowych

Jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne powinna być zaopatrzona w nalepki ostrzegawcze oraz tablice barwy pomarańczowej zgodnie z umową ADR.

 

Dobór opakowań i jego oznakowania

 • Pakujący towary niebezpieczne powinien stosować się w szczególności do wymagań dotyczących warunków pakowania (instrukcje pakowania) w tym pakowania razem, oraz
 • wymagań dotyczących oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych, w przypadku gdy przygotowuje sztuki przesyłki do przewozu.

Zapakowanie w opakowanie, które nie spełnia wymagań ADR, odrębnie dla każdego numeru UN lub rodzaju opakowania – wysokość kary 3000 zł.

Zapakowanie, nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego bez wymaganego oznakowania sztuk przesyłki lub opakowania zbiorczego albo nieprawidłowo oznakowanej sztuki przesyłki w opakowaniach zbiorczych dla każdego nr UN – wysokość kary 800 zł.

 

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

Polega na przypisaniu mu jednej i tylko jednej pozycji wymienionej w wykazie numerycznym (dział 3.2, Tabela A umowy ADR), albo stwierdzeniu, że towar, substancja lub mieszanina nie odpowiada żadnej pozycji wykazu więc nie jest materiałem ani przedmiotem niebezpiecznym w rozumieniu ADR.

Nadanie towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfikowanego – wysokość kary 6000 zł.

 

Sporządzanie dokumentów przewozowych

Przewozowi towarów podległych przepisom ADR powinny towarzyszyć dokumenty przewozowe zgodne z wymaganiami działu 5.4 Umowy ADR np.

 • dokument przewozowy obejmujący wszystkie przewożone towary niebezpieczne
 • instrukcje pisemne
 • certyfikat pakowania dużego kontenera lub pojazdu,

Niesporządzenie dokumentu przewozowego – wysokość kary 1000 zł.

Błędne sporządzenie dokumentu przewozowego – wysokość kary do 500 zł.

 

Sporządzanie instrukcji pisemnych dla kierowcy

Zgodnie z ADR przed rozpoczęciem przewozu, przewoźnik powinien dostarczyć załodze pojazdu instrukcje pisemne (forma i zawartość zgodna z ADR), stanowiące pomoc w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu.

 

Sporządzanie sprawozdań rocznych

Zgodnie z Ustawą z dn. 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych   art. 16 oraz art. 40 – doradca ADR przygotowuje w imieniu uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych dwa egzemplarze rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. Uczestnik przewozu zobowiązany jest do wysłania jednego egzemplarza do wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, drugi egzemplarz rocznego sprawozdania przechowywać w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

           

Sporządzanie raportów powypadkowych

Zgodnie z Ustawą z dn. 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umową ADR w przypadku zaistnienia poważnego wypadku lub awarii  doradca w imieniu uczestnika przewozu zobowiązany jest sporządzić „Raport o zdarzeniu zaistniałym podczas przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami rozdziału 1.8.5 ADR”.

 

Sporządzanie planów ochrony

Przewoźnicy, nadawcy i inni uczestnicy przewozu biorący udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka powinni przyjąć, wdrożyć i stosować „plan ochrony”.

 

Zadania Doradcy ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych.

Umowa ADR pkt. 1.8.3

Głównym zadaniem doradcy, przy zachowaniu odpowiedzialności kierującego przedsiębiorstwem, powinno być dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań oraz w granicach określonych zakresem działalności przedsiębiorstwa, do ułatwienia prowadzenia tej działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

W odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych. Sprawozdanie powinno być przechowywane przez okres pięciu lat i udostępniane władzom krajowym na żądanie.

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o której mowa:

 • procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych
 • praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu
 • procedur służących sprawdzaniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych
 • prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej
 • wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
 • prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowania sprawozdań na temat powyższych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
 • wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów
 • uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów
 • sprawdzania czy pracownicy zaangażowani w przewóz,, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje
 • stosowania środków mających na celu zwiększenie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych
 • wprowadzanie procedur kontrolnych służących sprawdzaniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku
 • istnienie planu ochrony, o którym mowa pod 1.10.3.2 Umowy ADR.

   

  Usługi doradcze i szkolenia ADR realizujemy na terenie całego kraju a w szczególności woj. dolnośląskie, opolskie oraz wielkopolskie, Wrocław, Oleśnica, Kępno, Syców, Ostrzeszów, Twardogóra, Milicz, Ostrów Wlkp., Oława, Jelcz Laskowice.