Materiały żrące to materiały, które wskutek działania chemicznego powodują nieodwracalne uszkodzenie skóry i błony śluzowej jeżeli wejdą z nią w kontakt.

Działanie żrące na skórę powoduje widoczną martwicę naskórka, sięgającą aż do skóry właściwej, powstające w wyniku narażenia na substancję lub mieszaninę.

Materiały te w razie wycieku, powodują fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie innych towarów lub środków transportu. W tej klasie występują materiały stałe jak i materiały ciekłe. Działanie żrące może występować w ustalonym natężeniem, które zostało zgodnie z Umową ADR ocenione na podstawi czasu trwania kontaktu z materiałem żrącym niezbędnego do spowodowania całkowitej martwicy skory ludzkiej. Na tej podstawie materiały żrące zostały podzielone na III grupy pakowania:

  • I grupa pakowania – duże zagrożenie wykazują materiały powodujące całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia wynoszącym 3 minuty lub mniej, licząc od zakończenia narażenia
  • II grupa pakowania – średnie zagrożenie wykazują materiały powodujące całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia dłuższym niż 3 minuty ale nie przekraczającym godziny w czasie obserwacji trwającej 14 dni, licząc od zakończenia narażenia
  • III grupa pakowania – małe zagrożenie wykazują materiały powodujące całkowitą martwicę nieuszkodzonej skóry po czasie narażenia dłuższym niż godzina, ale nieprzekraczającym czterech godzin do 14 dni, licząc od zakończenia narażenia.

Przewóz drogowy materiałów żrących

Materiały żrące mogą być przewożone transportem drogowym po zastosowaniu przepisów, które nakłada na uczestników przewozu Umowa ADR.

Realizując przewóz Klasy 8 możemy zastosować:

  • Przewóz w sztukach przesyłki zgodnie z wytycznymi instrukcji pakowania. Materiały żrące mogą być przewożone w opakowaniach typu: kanistry, bębny, opakowania złożone, DPPL, duże opakowania i opakowania metalowe lekkie.
  • Przewóz w cysternach. Każda z cystern używanych do przewozu materiałów żrących powinna spełniać określone wymagania z zakresu konstrukcji, wyposażenia, badania, znakowania i sposobu eksploatacji
  • Przewóz luzem. W tym przypadku powinny być zapewnione dodatkowe warunki realizacji przewozu, np. wykonanie przedziałów ładunkowych ze stali odpornej na działanie materiałów żrących w przypadku przewozu akumulatorów jako przedmiotów zawierających materiał żrący.

Przykłady materiałów żrących

Kwas solny (kwas chlorowodorowy) – szerokie zastosowanie w przemyśle włókienniczym, tworzyw sztucznych, farmaceutycznym oraz przy produkcji barwników.

Kwas solny

Kwas siarkowy  w handlu dostępny jest w formie roztworu o stężeniu 98%. Zastosowanie: przy produkcji barwników, materiałów wybuchowych oraz nawozów sztucznych.

Kwas siarkowy

Wodorotlenek sodu Zastosowanie: m. in.przy produkcji mydła, szkła wodnego, detergentów i barwników, w przemyśle papierniczym, spożywczym, jak również energetycznym.

Wodorotlenek sodu

Zagrożenia

Uczestnicy przewozu, którzy realizują przewóz materiałów żrących muszą mieć świadomość zagrożeń stwarzanych przez te materiały, a mianowicie :

  • zagrożenie poparzeniem chemicznym
  • materiały tej klasy mogą gwałtownie reagować z wodą lub innymi materiałami
  • uwolnione materiały mogą wydzielać żrące pary
  • materiały te stanowią zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji.

Materiały żrące mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń wskutek rospryskania lub rozpylenia, gdy zetkną się ze skórą lub gdy się je wdycha w postaci par lub pyłów.

Dodatkowym zagrożeniem stwarzanym przez te materiały jest wydzielanie dużych ilości ciepła po zmieszaniu z innymi substancjami lub wodą, co w efekcie prowadzi do rozprysku mieszanin. Mając na uwadze te zagrożenia należy bezwzględnie zadbać o odpowiednią odzież ochronną, okulary ochronne i rękawice. W sytuacji gdy materiał żrący spadnie na skórę, należy natychmiast obficie i wielokrotnie umyć ją wodą, a rozlany materiał bezzwłocznie zebrać.

 

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.