Kompleksowe doradztwo w zakresie przewozu materia????w niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR oraz morskim IMDG.

 

W naszej ofercie znajdziecie Pa??stwo:

Szkolenie og??lne

Pracownicy powinni by? zaznajomieni z wymaganiami og??lnymi zawartymi w przepisach o przewozie towar??w niebezpiecznych.

 

Szkolenia stanowiskowe

Pracownicy powinni przej??? szkolenie z zakresu przepis??w o przewozie towar??w niebezpiecznych, ??ci??le odpowiadaj?ce ich odpowiedzialno??ci i obowi?zkom.
W przypadku, gdy przew??z towar??w niebezpiecznych zwi?zany jest z transportem kombinowanym, pracownicy powinni by? zaznajomieni z wymaganiami dotycz?cymi innych rodzaj??w transportu.
 

Szkolenie z zakresu bezpiecze??stwa.

Pracownicy powinni przej??? szkolenie na temat zagro??e?? stwarzanych przez towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia ryzyka utraty zdrowia lub nara??enia, mog?cych by? skutkiem wypadku przy przewozie takich towar??w, z uwzgl?dnieniem ich roz??adunku i za??adunku.
Art. 14 Ustawy o transporcie towar??w niebezpiecznych z 19.08.2011 r.
1. Uczestnik przewozu towar??w niebezpiecznych jest obowi?zany przeszkoli? osoby wykonuj?ce czynno??ci zwi?zane z przewozem drogowym, zatrudnione przez niego lub wykonuj?ce na jego rzecz czynno??ci zwi?zane z przewozem towar??w niebezpiecznych przed podj?ciem tych czynno??ci w zakresie odpowiednim do odpowiedzialno??ci i obowi?zk??w tych os??b. Szkolenie ADR powinno by? okresowo uzupe??niane w celu uwzgl?dnienia zmian w przepisach dotycz?cych przewozu towar??w niebezpiecznych.
2. Szkolenie, o kt??rym mowa w ust. 1, prowadzi osoba posiadaj?ca ??wiadectwo przeszkolenia doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, ??
Doradztwo przy oznakowaniu jednostek transportowych
Jednostka transportowa przewo???ca towary niebezpieczne powinna by? zaopatrzona w nalepki ostrzegawcze oraz tablice barwy pomara??czowej zgodnie z umow? ADR.

 

Dob??r opakowa?? i jego oznakowania

Zapakowanie w opakowanie, kt??re nie spe??nia wymaga?? ADR, odr?bnie dla ka??dego numeru UN lub rodzaju opakowania ?? wysoko??? kary 3000 z??.
Zapakowanie, nadanie lub za??adunek towaru niebezpiecznego bez wymaganego oznakowania sztuk przesy??ki lub opakowania zbiorczego albo nieprawid??owo oznakowanej sztuki przesy??ki w opakowaniach zbiorczych dla ka??dego nr UN ?? wysoko??? kary 800 z??.

 

Sporz?dzanie sprawozda?? rocznych

Zgodnie z Ustaw? z dn. 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towar??w niebezpiecznych   art. 16 oraz art. 40 ?? doradca ADR przygotowuje w imieniu uczestnika przewozu towar??w niebezpiecznych dwa egzemplarze rocznego sprawozdania z dzia??alno??ci tego uczestnika, w zakresie przewozu towar??w niebezpiecznych oraz czynno??ci z nim zwi?zanych. Uczestnik przewozu zobowi?zany jest do wys??ania jednego egzemplarza do wojew??dzkiego inspektora transportu drogowego, drugi egzemplarz rocznego sprawozdania przechowywa? w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wys??ania.

 

Sporz?dzanie raport??w powypadkowych

Zgodnie z Ustaw? z dn. 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towar??w niebezpiecznych oraz umow? ADR w przypadku zaistnienia powa??nego wypadku lub awarii  doradca w imieniu uczestnika przewozu zobowi?zany jest sporz?dzi? ??Raport o zdarzeniu zaistnia??ym podczas przewozu towar??w niebezpiecznych, zgodnie z przepisami rozdzia??u 1.8.5 ADR?.
 

Sporz?dzanie plan??w ochrony

Przewo??nicy, nadawcy i inni uczestnicy przewozu bior?cy udzia?? w przewozie towar??w niebezpiecznych du??ego ryzyka powinni przyj??, wdro??y? i stosowa? ??plan ochrony?.

 

Copyright © 12.10.2017 adr-klodnicki.pl | Projekt i wykonanie Tomasz Kłodnicki