Kompleksowe doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR oraz morskim IMDG.

 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Szkolenie ogólne

Pracownicy powinni być zaznajomieni z wymaganiami ogólnymi zawartymi w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.

 

Szkolenia stanowiskowe

Pracownicy powinni przejść szkolenie z zakresu przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych, ściśle odpowiadające ich odpowiedzialności i obowiązkom.

W przypadku, gdy przewóz towarów niebezpiecznych związany jest z transportem kombinowanym, pracownicy powinni być zaznajomieni z wymaganiami dotyczącymi innych rodzajów transportu.

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa.

Pracownicy powinni przejść szkolenie na temat zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia ryzyka utraty zdrowia lub narażenia, mogących być skutkiem wypadku przy przewozie takich towarów, z uwzględnieniem ich rozładunku i załadunku.

Art. 14 Ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych z 19.08.2011 r.

1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie ADR powinno być okresowo uzupełniane w celu uwzględnienia zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, �??

Doradztwo przy oznakowaniu jednostek transportowych

Jednostka transportowa przewożąca towary niebezpieczne powinna być zaopatrzona w nalepki ostrzegawcze oraz tablice barwy pomarańczowej zgodnie z umową ADR.

 

Dobór opakowań i jego oznakowania

Zapakowanie w opakowanie, które nie spełnia wymagań ADR, odrębnie dla każdego numeru UN lub rodzaju opakowania �?? wysokość kary 3000 zł.

Zapakowanie, nadanie lub załadunek towaru niebezpiecznego bez wymaganego oznakowania sztuk przesyłki lub opakowania zbiorczego albo nieprawidłowo oznakowanej sztuki przesyłki w opakowaniach zbiorczych dla każdego nr UN �?? wysokość kary 800 z??.

 

Sporządzanie sprawozdań rocznych

Zgodnie z Ustawą z dn. 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych   art. 16 oraz art. 40 �?? doradca ADR przygotowuje w imieniu uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych dwa egzemplarze rocznego sprawozdania z działalności tego uczestnika, w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. Uczestnik przewozu zobowiązany jest do wysłania jednego egzemplarza do wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, drugi egzemplarz rocznego sprawozdania przechowywać w swojej siedzibie przez okres 5 lat od dnia jego wysłania.

 

Sporządzanie raportów powypadkowych

Zgodnie z Ustawą z dn. 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz umową ADR w przypadku zaistnienia poważnego wypadku lub awarii  doradca w imieniu uczestnika przewozu zobowiązany jest sporządzić Raport o zdarzeniu zaistniałym podczas przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami rozdziału 1.8.5 ADR.

 

Sporządzanie planów ochrony

Przewoźnicy, nadawcy i inni uczestnicy przewozu biorący udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka powinni przyjąć, wdrożyć i stosować plan ochrony.

 

Copyright © 12.10.2017 adr-klodnicki.pl | Projekt i wykonanie Tomasz Kłodnicki