Zgodnie z podstawą prawną 5.1.3.1 Umowy ADR, opakowania próżne nieoczyszczone (w tym DPPL i opakowania duże), które zawierały towary niebezpieczne różnych klas, z wyjątkiem klasy 7, powinny być oznakowane i zaopatrzone w nalepki ostrzegawcze tak, jak w stanie ładownym.

Zapisy w dokumentach przewozowych.

Dokument przewozowy towarzyszący przewozowi próżnych nieoczyszczonych opakowań (oprócz klasy 7), powinien zawierać zapis:

„PRÓŻNE OPAKOWANIE”,

„PRÓŻNE NACZYNIE „

„PRÓŻNY DPPL” lub

„PRÓŻNE OPAKOWANIE DUŻE”,

uzupełnionymi następującą po nich informacją o ostatnio załadowanych towarach np:

„PRÓŻNE OPAKOWANIE, 6.1 (3)”.

W przypadku przewozu próżnych naczyń KLASY 2, zapis dokumentu powinien wyglądać:

„PRÓŻNE NACZYNIE, 2 „ lub PRÓŻNE BUTLE, 2″

Próżne nieoczyszczone opakowania, w których znajdowały się towary klasy 3, przewożone wraz z próżnymi nieoczyszczonymi opakowaniami, w których znajdowały się towary klasy 8, które mają dodatkowe zagrożenie 6.1, można opisać w dokumencie przewozowym w następujący sposób:

„PRÓŻNE OPAKOWANIA ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI 3, 6.1, 8”.

Przewóz UN 3509.

Zgodnie z przepisem szczególnym 663 ADR,

UN 3509 OPAKOWANIA ODPADOWE PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE

Pozycję tę można stosować wyłącznie do opakowań, opakowań dużych lub DPPL lub ich części, które zawierały towary niebezpieczne, przewożonych w celu utylizacji, recyklingu lub odzyskania ich materiału, lecz nie do regeneracji, naprawy, regularnej konserwacji, modernizacji lub ponownego użycia, a także, które zostały opróżnione tak, aby w chwili nadania ich do przewozu zawierały jedynie pozostałości materiałów niebezpiecznych przylegające do części opakowania.

Zakres:

Opakowania odpadowe próżne nieoczyszczone mogą zawierać pozostałości wyłącznie materiałów niebezpiecznych należących do klas 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 lub 9. Ponadto pozostałościami nie powinny być:

– materiały zaliczone do I grupy pakowania lub materiały, które nie mogą korzystać z wyłączenia dotyczącego ilości ograniczonych na opakowanie czyli LQ

– materiały zaklasyfikowane jako materiały wybuchowe odczulone klasy 3 lub klasy 4.1; ani

– materiały zaklasyfikowane jako materiały samoreaktywne klasy 4.1; ani

– materiały promieniotwórcze; ani

– azbest (UN 2212 i UN 2590), bifenyle polichlorowane (UN 2315 i UN 3432) oraz bifenyle polichlorowcowane, monometylodifenylometany chlorowcowane

Przykład zapisu dokumentu przewozowego dla UN 3509:

Opakowania odpadowe próżne nieoczyszczone, które zawierały towary klasy 4.1zapakowane razem z opakowaniami odpadowymi próżnymi nieoczyszczonymi, które zawierały towary klasy 3 charakteryzujące się zagrożeniem dodatkowym klasy 6.1, należy określać w dokumencie przewozowym jako:

UN 3509 OPAKOWANIA ODPADOWE PRÓŻNE NIEOCZYSZCZONE (ZAWIERAJĄCE POZOSTAŁOŚCI 3, 4.1, 6.1), 9”.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.