Obowiązki przewoźnika określa umowa ADR w dziale 1.4.

Przewoźnik jak również inni uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych powinni podejmować środki bezpieczeństwa odpowiednie do natury i zakresu dających się przewidzieć zagrożeń, w celu zapobieżenia szkodom i urazom oraz, jeżeli jest to wskazane, w celu zminimalizowania ich skutków. Uczestnicy przewozu powinni, w każdym przypadku, stosować się do odpowiednich wymagań ADR.

Obowiązki przewoźnika

Umowa ADR w punkcie 1.4.2.2 przedstawia obowiązki Przewoźnika, do których należą:

a) upewnić się, że towary niebezpieczne przeznaczone do przewozu są dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR

b) upewnić się, że wszystkie informacje wymagane w ADR, dotyczące towarów niebezpiecznych przeznaczonych do przewozu, zostały przed jego rozpoczęciem dostarczone przez nadawcę, że wymagana dokumentacja znajduje się w jednostce transportowej, a w przypadku użycia zamiast dokumentacji papierowej technik elektronicznego przetwarzania danych (EDP) lub elektronicznej wymiany danych (EDI), że zapewniona jest dostępność do tych danych podczas przewozu w stopniu co najmniej równowaźnym dokumentacji papierowej

c) upewnić się wzrokowo, czy pojazdy i ładunek nie mają oczywistych wad oraz czy nie występują wycieki lub nieszczelności, braki w wyposażeniu, itp.;

d) upewnić się że nie upłynął nieprzekraczalny termin następnego badania dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii, cystern odejmowalnych, cystern przenośnych, kontenerów-cystern. i MEGC

e) sprawdzić, czy pojazdy nie są nadmiernie załadowane;

f) upewnić się, że na pojazdach umieszczone zostały wymagane nalepki ostrzegawcze, znaki tablice barwy pomarańczowej, wskazane w dziale 5.3;

g) upewnić się, że w jednostce transportowej znajduje się wyposażenie wymagane w ADR dla jednostki transportowej, załogi pojazdu i określonych nalepek ostrzegawczych.

Oprócz powyższych do obowiązków przewoźnika należy dostarczenie załodze pojazdu instrukcji pisemnych określone w ADR.

Skąd przewoźnik ma to wszystko wiedzieć ?

Na to pytanie odpowiada nam umowa ADR w podpunkcie 1.4.2.2.2, otóż w przypadku wymagań podanych w punktach (a), (b), (e) i (f), przewoźnik może polegać na informacjach i danych udostępnionych mu przez innych uczestników przewozu. W przypadku podanym w punkcie (c) przewoźnik może polegać na informacjach potwierdzonych w „certyfikacie pakowania kontenera/pojazdu”.

Tak więc widzimy, że Umowa ADR wyraźnie obliguje przewoźnika do sprawdzenia punktów (d) i (g),. Odpowiedzialność przewoźnika zobowiązuje do upewnienia się, że nie upłynął termin badania pojazdu oraz że pojazd oraz załoga pojazdu są należycie wyposażeni.

Przewoźnik stwierdza nieprawidłowości przed rozpoczęciem przewozu.

Jeżeli wykonując czynności, sprawdzające o których mowa powyżej, przewoźnik stwierdzi naruszenie wymagań ADR, to nie powinien on rozpoczynać przewozu do czasu usunięcia stwierdzonych naruszeń. Pamiętajmy, zawsze o tym, że mamy dokonać przewozu towarów wiebezpiecznych w związku z tym zagrożenia są dużo większe.

Przewoźnik stwierdza naruszenie wymagań ADR podczas przewozu.

Jeżeli podczas przewozu stwierdzone zostanie naruszenie wymagań ADR zagrażające bezpieczeństwu tego przewozu, to powinien być on przerwany, przy zachowaniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpiecznego unieruchomienia przesyłki oraz bezpieczeństwa publicznego.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.