Zajmijmy się ogniwami i bateriami litowymi, które zawierają mniej niż 1 g litu.

Baterie litowe, proporcjonalnie do ilości zawartego litu, posiadają znaczną ilość zmagazynowanej wewnątrz energii. W przypadku mechanicznego uszkodzenia baterii lub zwarcia jej wyprowadzeń, energia ta może przekształcić się w znaczne ilości ciepła, które mogą doprowadzić, w skrajnym przypadku, do zapłonu baterii i pożaru zawierającego ją urządzenia.

Z przepisów ADR dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym wynika, że transport baterii litowych samych, jak i wmontowanych w urządzenia, wymaga spełnienia odpowiednich wymagań. Baterie powinny posiadać w specyfikacji technicznej MSDS (Material Safety Data Sheets) producenta informację o przejściu odpowiednich kwalifikacji UN (Part III, Sub-Section 38.3 of the UN Manual of Tests and Criteria) oraz informujące o ilość zawartego w nich litu. Na tej podstawie urządzenia z bateriami mogą zostać zaklasyfikowane do odpowiedniej kategorii transportowej. Szczególnie baterie mające powyżej 1g litu są towarem niebezpiecznym i podlegają specjalnemu traktowaniu w zakresie pakowania, oznaczenia opakowań oraz transportu.

Znak dla akumulatora litowego.

Zgodnie z przepisem szczególnym 188 ogniwa i akumulatory przeznaczone do przewozu nie podlegają innym przepisom ADR jeżeli dla ogniwa zawierającego lit metaliczny lub stopy litu, zawartość litu jest nie większa niż 1 g, a dla ogniwa litowo-jonowego, zdolność magazynowania energii, w watogodzinach jest nie większa niż 20 Wh;)

Sztuki przesyłek zawierające ogniwa lub akumulatory litowe należy oznakować znakiem przedstawionym poniżej:

Znak dla akumulatora litowego

* Miejsce na numer/numery UN.

** Miejsce na numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Znak powinien zawierać numer UN poprzedzony literami „UN”, tj. „UN 3090” dla ogniw lub akumulatorów z litem metalicznym bądź „UN 3480” dla ogniw lub akumulatorów litowo jonowych. Jeżeli ogniwa lub akumulatory litowe są zawarte w urządzeniu lub z nim zapakowane, to należy wskazać właściwy numer UN poprzedzony literami „UN”, tj. „UN 3091” lub „UN 3481”. Jeżeli w sztuce przesyłki znajdują się ogniwa lub akumulatory litowe o przyporządkowanych różnych numerach UN, to należy wskazać wszystkie właściwe numery UN na jednym lub więcej znakach.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.