Umowa ADR w dziale 1.8.3.1 oraz Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. art 15 ust 1, nakłada obowiązek zatrudnienia przez uczestników przewozu, doradcy w przypadku dokonywania przewozu materiałów niebezpiecznych na otwartych tablicach barwy pomarańczowej. Działalność uczestnika podlegająca wyznaczeniu doradcy polega na przewozie towarów niebezpiecznych oraz pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek dla przewozu dla, którego jest wymagane oznakowanie pojazdu zgodnie z ADR.

Jeżeli chociaż raz w roku spełniony będzie powyższy warunek tj. dojdzie do przewozu towarów niebezpiecznych w pojazdach na odkrytych tablicach barwy pomarańczowej, firma zobowiązana jest zatrudnić przynajmniej jednego doradcę.

Kiedy nie musimy wyznaczać doradcy

Nie ma obowiązku zatrudniania doradcy, jeżeli przewóz jest realizowany na wyłączeniu spod przepisów ADR:

  • 1.1.3.6. – wyłączenie dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych w ilości ograniczonych na jednostkę transportową
  • 1.1.3.4 – wyłączenie wynikające z przepisów szczególnych lub dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych na opakowanie lub wyłączonych

Podstawowe obowiązki doradcy

Obowiązki doradcy zawarte są w Umowie ADR w dziale 1.8.3.3., należą do nich:

  • sporządzenie raportu powypadkowego dla uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznali szkody ludzie, majątek lub środowisko
  • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych (ITD),

• śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;

• doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;

• doradztwo w klasyfikacji towarów niebezpiecznych oraz przypisaniu odpowiedniego nr UN w tym odpadów;

• nadzór nad odpowiednim wyposażeniem pracowników zaangażowanych w przewóz, załadunek i rozładunek materiałów niebezpiecznych, a w szczególności w prawidłowo sporządzone dokumenty przewozowe, stosowne przepisy postępowania i pisemne instrukcje oraz wymagane tymi przepisami wyposażenie;

• przeprowadzanie corocznych audytów w zakresie ADR.

Doradca oferuję również pomoc przy śledzeniu następujących praktyk oraz opracowywaniu procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa:

• procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych

• praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;

• procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;

• prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej;

• wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;

• prowadzenia dochodzeń oraz jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;

• wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;

• uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu owarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;

• sprawdzania czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;

• stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;

• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;

• wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku;

• współudział w przygotowaniu planu ochrony, o którym mowa pod 1.10.3.2.

Kara za niewyznaczenie doradcy

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 podaje wykaz naruszeń oraz wysokość kar za poszczególne wykroczenia. Zgodnie z tym Wykazem „Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ” grozi karą 5000 zł. Tak więc kara jest bardzo dotkliwa.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.