Pewnie niejednokrotnie widzieliście cysternę oznakowaną pomarańczowymi tablicami z numerami. Jeżeli zastanawialiście się co oznaczają liczby naniesione na jej pomarańczowej powierzchni, ten tekst jest właśnie dla Was.

Kiedy jednostka transportowa musi być oznakowana tablicami barwy pomarańczowej?

Jednostki transportowe dokonujące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych powinny być oznakowane tablicami barwy pomarańczowej,  oczywiście jeżeli transportowane ilości nie mogą być wyłączone spod przepisów ADR. Dokonując przewozu w cysternie lub luzem musimy naszą jednostkę transportową oznakować tablicami barwy pomarańczowej z numerami. Temat oznakowania tablicami barwy pomarańczowej jest szczegółowo omówiony w dziale 5.3.2 Umowy ADR.

Numer rozpoznawczy zagrożenia

Numer rozpoznawczy zagrożenia i numer UN powinny być naniesione czarnymi cyframi o wysokości 100 mm i grubości linii 15 mm. Numer rozpoznawczy zagrożenia powinien znajdować się w górnej części tablicy, a numer UN w jej części dolnej; numery te powinny być oddzielone czarną poziomą linią o szerokości 15 mm, przebiegającą w połowie wysokości tablicy.

Numer rozpoznawczy zagrożenia i numer UN powinny być nieścieralne i powinny pozostać czytelne po 15 minutach przebywania w ogniu. Wymienne cyfry i litery, wchodzące w skład znajdującego się na tablicy numeru rozpoznawczego zagrożenia i numeru UN, powinny pozostawać podczas przewozu na swoich miejscach, niezależnie od pozycji, w której znajduje się pojazd.

Znaczenie numerów rozpoznawczych zagrożenia

Numery rozpoznawcze zagrożenia, składające się z dwóch lub trzech cyfr, opisują w sposób liczbowy zagrożenia, które pokrywają się z zagrożeniami stwarzanymi przez charakteryzujące je klasy. Cyfry te oznaczają następujące zagrożenia:

2 emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną

3 zapalność materiałów ciekłych (pary) i gazów lub samonagrzewanie się materiałów

ciekłych

4 zapalność materiałów stałych lub samonagrzewanie się materiałów stałych

5 działanie utleniające (wzmagające palenie)

6 działanie trujące lub ryzyko zakażenia

7 działanie promieniotwórcze

8 działanie żrące

9 ryzyko samorzutnej i gwałtownej reakcji

Powtórzenie cyfry wskazuje na nasilenie oznaczonego tą cyfrą zagrożenia.

Jeżeli zagrożenie stwarzane przez dany materiał może być w sposób wystarczający określone jedną cyfrą, to po tej cyfrze dodaje się zero.

Numer rozpoznawczy zagrożenia poprzedzony literą „X” oznacza, że materiał reaguje niebezpiecznie z wodą. W odniesieniu do takich materiałów woda może być stosowana jedynie za zgodą specjalistów.

Wykaz numerów rozpoznawczych zagrożenia

Numery rozpoznawcze zagrożenia podane są w kolumnie (20) tabeli A w dziale 3.2 Umowy ADR. Wykaz numerów rozpoznawczych zagrożenia jest zamieszczony w punkcie 5.3.2.3.2.

Numery rozpoznawcze zagrożenia oznaczają:

20 gaz duszący lub gaz niestwarzający zagrożenia dodatkowego

22 gaz schłodzony skroplony, duszący

223 gaz schłodzony skroplony, palny

225 gaz schłodzony skroplony, utleniający (wzmagający palenie)

23 gaz palny

238 gaz palny, żrący

239 gaz palny mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji

25 gaz utleniający (wzmagający palenie)

26 gaz trujący 263 gaz trujący, palny

265 gaz trujący, utleniający (wzmagający palenie)

268 gaz trujący, żrący

28 gaz żrący

30 materiał ciekły zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 60°C włącznie), materiał ciekły

zapalny lub stały stopiony, o temperaturze zapłonu wyższej niż 60°C, podgrzany do

temperatury równej lub wyższej od jego temperatury zapłonu lub materiał ciekły

samonagrzewający się

323 materiał ciekły zapalny, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne

X323 materiał ciekły zapalny, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne

33 materiał ciekły łatwo zapalny (temperatura zapłonu niższa niż 23°C)

333 materiał ciekły piroforyczny

X333 materiał ciekły piroforyczny, reagujący niebezpiecznie z wodą

336 materiał ciekły łatwo zapalny, trujący

338 materiał ciekły łatwo zapalny, żrący

X338 materiał ciekły łatwo zapalny, żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą

339 materiał ciekły łatwo zapalny mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji

36 materiał ciekły zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 60°C włącznie), słabo trujący

lub materiał ciekły samonagrzewający się, trujący

362 materiał ciekły zapalny, trujący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne

X362 materiał ciekły zapalny, trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy

palne

368 materiał ciekły zapalny, trujący, żrący

38 materiał ciekły zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 60°C włącznie), słabo żrący lub

materiał ciekły samonagrzewający się, żrący

382 materiał ciekły zapalny, żrący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne

X382 materiał ciekły zapalny, żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy

palne

39 materiał ciekły zapalny mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji

40 materiał stały zapalny, materiał samoreaktywny lub materiał samonagrzewający się

423 materiał stały reagujący z wodą, wydzielający gazy palne lub materiał stały zapalny,

reagujący z wodą, wydzielający gazy palne lub materiał stały samonagrzewający się,

reagujący z wodą, wydzielający gazy palne

X423 materiał stały, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne lub materiał

stały zapalny, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne lub materiał stały

samonagrzewający się, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy palne

43 materiał stały samozapalny (piroforyczny)

X432 materiał stały samozapalny (piroforyczny), reagujący niebezpiecznie z wodą,

wydzielający gazy palne

44 materiał stały zapalny, stopiony, w podwyższonej temperaturze

446 materiał stały zapalny, trujący, stopiony, w podwyższonej temperaturze

46 materiał stały zapalny lub samonagrzewający się, trujący

462 materiał stały trujący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne

X462 materiał stały, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy trujące

48 materiał stały zapalny lub samonagrzewający się, żrący

482 materiał stały żrący reagujący z wodą, wydzielający gazy palne

X482 materiał stały, reagujący niebezpiecznie z wodą, wydzielający gazy żrące

50 materiał utleniający (wzmagający palenie)

539 nadtlenek organiczny, palny

55 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie)

556 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie), trujący

558 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie), żrący

559 materiał silnie utleniający (wzmagający palenie), mogący samorzutnie ulegać

gwałtownej reakcji

56 materiał utleniający (wzmagający palenie), trujący

568 materiał utleniający (wzmagający palenie), trujący, żrący

58 materiał utleniający (wzmagający palenie), żrący

59 materiał utleniający (wzmagający palenie), mogący samorzutnie ulegać gwałtownej

reakcji

60 materiał trujący lub słabo trujący

606 materiał zakaźny

623 materiał ciekły trujący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne

63 materiał trujący, zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 60°C włącznie)

638 materiał trujący, zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 60°C włącznie), żrący

639 materiał trujący, zapalny (temperatura zapłonu nie wyższa niż 60°C), mogący

samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji

64 materiał stały trujący, zapalny lub samonagrzewający się

642 materiał stały trujący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne

65 materiał trujący, utleniający (wzmagający palenie)

66 materiał silnie trujący

663 materiał silnie trujący, zapalny (temperatura zapłonu nie wyższa niż 60°C)

664 materiał stały silnie trujący, zapalny lub samonagrzewający się

665 materiał silnie trujący, utleniający (wzmagający palenie)

668 materiał silnie trujący, żrący

X668 materiał silnie trujący, żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą

669 materiał silnie trujący, mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji

68 materiał trujący, żrący

69 materiał trujący lub słabo trujący, mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji 70

materiał promieniotwórczy

78 materiał promieniotwórczy, żrący

80 materiał żrący lub słabo żrący

X80 materiał żrący lub słabo żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą

823 materiał ciekły żrący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne

83 materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 60°C włącznie)

X83 materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 60°C

włącznie), reagujący niebezpiecznie z wodą

839 materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 60°C), mogący

samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji

X839 materiał żrący lub słabo żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 60°C),

mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji, reagujący niebezpiecznie z wodą

84 materiał stały żrący, zapalny lub samonagrzewający się

842 materiał stały żrący, reagujący z wodą, wydzielający gazy palne

85 materiał żrący lub słabo żrący, utleniający (wzmagający palenie)

856 materiał żrący lub słabo żrący, utleniający (wzmagający palenie), trujący

86 materiał żrący lub słabo żrący, trujący

88 materiał silnie żrący

X88 materiał silnie żrący, reagujący niebezpiecznie z wodą

883 materiał silnie żrący, zapalny (temperatura zapłonu od 23°C do 60°C włącznie)

884 materiał stały silnie żrący, zapalny lub samonagrzewający się

885 materiał silnie żrący, utleniający (wzmagający palenie)

886 materiał silnie żrący, trujący

X886 materiał silnie żrący, trujący, reagujący niebezpiecznie z wodą

89 materiał żrący lub słabo żrący, mogący samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji

90 materiał zagrażający środowisku, różne materiały niebezpieczne

99 różne materiały niebezpieczne przewożone w podwyższonej temperaturze.

 

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.