Opakowanie pełni bardzo ważną funkcję w przewozie towarów niebezpiecznych, ponieważ zabezpiecza zawartość przed wydostaniem się na zewnątrz. Takie opakowania muszą przejść szereg badań, które potwierdzają spełnienie odpowiednich wymagań konstrukcyjnych oraz wytrzymałościowych. W Polsce jednostką upoważnioną do badania opakowań transportowych przeznaczonych do towarów niebezpiecznych jest Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań (COBRO).

Zastosowanie odpowiedniego certyfikowanego opakowania, przeznaczonego dla danego towaru niebezpiecznego jest gwarancją nie tylko jego bezpiecznego transportu ale także przechowywania i magazynowania. Korzystając z częściowego wyłączenia spod przepisów ADR zgodnie z przepisem 1.1.3.6. ADR również należy stosować opakowań certyfikowanych.

Skąd wiadomo w jakie opakowanie można zapakować konkrety towar niebezpieczny?

Z pomocą rozwiązania tego problemu przychodzi nam Instrukcja Pakowania, zawarta w Umowie ADR. Jeżeli w kolumnie (8) wskazano kody instrukcji pakowania , to dozwolony jest przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniach odpowiadających wskazanym kodom.

Kody rozpoczynają się od liter które dotyczą następujących opakowań:-

P – dotyczą one opakowań o maksymalnej pojemności 450l lub 400kg oraz naczyń do gazów

IBC – dotyczą one DPPL

LP – dotyczą one dużych opakowań

R – dotyczą one opakowań metalowych lekkich

Jeżeli w tej kolumnie nie wskazano żadnego kodu instrukcji pakowania , to przewóz tego towaru w sztukach przesyłki jest zabroniony.

Opakowania stosowane w ADR,  powinny być dobrej jakości, powinny być wystarczająco mocne, aby wytrzymywały wstrząsy oraz czynności ładunkowe występujące normalnie podczas przewozu. Powinny być wykonane i zamykane w taki sposób, aby w stanie gotowym do przewozu uniemożliwiały jakikolwiek ubytek ich zawartości w normalnych warunkach przewozu.

Oznakowanie sztuki przesyłki

Każda sztuka przesyłki, która jest końcowym produktem operacji pakowania, powinna być odpowiednio oznakowana zgodnie z wymaganiami ADR:

  • Numerami rozpoznawczymi zawartych w niej towarów niebezpiecznych poprzedzonymi literami UN
  • Nalepkami ostrzegawczymi podanymi w kolumnie (5) Tabeli A (zamiast nalepek ostrzegawczych może być stosowany nieścieralny nadruk, odpowiadający dokładnie wymaganym wzorom nalepek). Jeżeli nieregularne kształty lub małe wymiary sztuki przesyłki uniemożliwiają odpowiednie umieszczenie na niej nalepki ostrzegawczej, to może być ona umieszczona na dobrze zamocowanej przywieszce lub w inny odpowiedni sposób.
  • Nazwą przewozową – dla gazów, materiałów promieniotwórczych i wybuchowych.
  • Oznakowaniem dotyczącym badań, konstrukcji.
  • Znakiem dla materiałów zagrażających środowisku jeżeli jest wymagany przepisami ADR.
  • Strzałkami kierunkowymi w przypadku stosowania opakowań kombinowanych z opakowaniami wewnętrznymi zawierającymi ciecze, opakowań pojedynczych, które są zaopatrzone w urządzenia odpowietrzające oraz naczyniach kriogenicznych przeznaczonych do przewozu gazu skroplonego schłodzonego. Strzałki powinny być umieszczone na dwóch przeciwległych bokach opakowania. Strzałki wskazują sposób, w jaki należy załadować sztukę przesyłki do pojazdu.
Strzałki kierunkowe
  • Certyfikatem opakowania , rozpoczynającym się symbolem Organizacji Narodów Zjednoczonych dla opakowań ;
Symbol ONZ dla certyfikowanych opakowań

Warto podkreślić, że oznakowanie wszystkich sztuk przesyłek wymagane przepisami Umowy ADR powinno być dobrze widoczne oraz powinno być odporne na warunki atmosferyczne, nie wykazując przy tym znaczącej utraty swoich funkcji.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.