Rolnicy dokonujący przewozu nawozów mineralnych na bazie azotanu amonu o zawartości powyżej 28% azotu, np. saletra amonowa, muszą być świadomi, że to są materiały niebezpieczne klasyfikowane do materiałów utleniających klasy 5.1 jako UN 2067. Transport drogowy towarów niebezpiecznych uregulowany jest przepisami zawartymi w Umowie ADR.

 

Jak sprawdzić czy nawóz jest towarem niebezpiecznym

 1. Na opakowaniu znajduje się przedstawiona nalepka 5.1 dla materiałów utleniających oraz jest podany nr UN,
 2. W karcie charakterystyki, w punkcie 14, znajduje się informacja, dotycząca klasyfikacji nawozu w odniesieniu do transportu.

Zagrożenia wynikające z przewozu nawozu 

Zagrożenia dotyczące przewozu UN 2067 można sprawdzić tutaj:  http://adr-klodnicki.pl/blog/2020/08/07/klasa-5-1-saletra-amonowa-zagrozenia/

Wymagania, które należy spełnić przy przewozie UN 2067.

Warunkiem decydującym o przewozie materiałów niebezpiecznych są przede wszystkim ilości tych towarów oraz wielkość opakowania w który je przewozimy,  poniżej przedstawiam różne warianty przewozu.

 Przewóz przez rolnika w ilości do 1000 kg i w opakowaniu nie większym niż 450 litrów  nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z Umowy ADR, stosujemy tutaj wyłączenie 1.1.3.1(C)Umowy ADR

Przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do (…)
przewozu towarów wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma
on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren
budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku z
przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż
450 litrów na opakowanie i w ramach maksymalnych ilości podanych pod 1.1.3.6.
Należy zastosować środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości opakowań w
normalnych warunkach przewozu”

 • czyli nie trzeba wypisywać żadnych dokumentów przewozowych,
 • posiadać przeszkolenia,
 • wyznaczać doradcy ds. bezpieczeństwa,
 • składać sprawozdań rocznych do ITD,

Przewóz przez rolnika w ilości do  1000 kg i w opakowaniu większym niż 450 litrów. Musimy tutaj zastosować wyłączenie 1.1.3.6. Umowy ADR tzn:

 • opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane nalepkami i napisami
 • przewóz może być dokonywany dowolnym środkiem transportu bez oznakowywania
 • pojazd powinien być wyposażony w jedną gaśnicę typu ABC, o wielkości co najmniej 2 kg, z ważnym przeglądem okresowym,
 • kierowca powinien odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (nawozów). Szkolenie powinien przeprowadzić doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
 • wymagany jest dokument przewozowy sporządzony zgodnie z przepisami Umowy ADR

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych jeżeli ładunek przekracza 1000 kg

Taki przewóz wymaga stosowania w pełni warunków Umowy ADR bez korzystania z wyłączeń spod przepisów. Muszą być spełnione poniższe warunki:

 • kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien mieć ukończone 21 lat oraz odbyć kurs podstawowy ADR oraz posiadać zaświadczenie ADR
 • pojazd przewożący towary niebezpieczne musi być odpowiednio wyposażony.
 • pojazd powinien być oznakowany z przodu i z tyłu pomarańczowymi tablicami, bez numerów.
 • pojazd przewożący towary niebezpieczne w sztukach przesyłki ( czyli w workach, czy innych opakowaniach ).
 • opakowania powinny być certyfikowane i oznakowane nalepkami oraz nr UN.
 • przewóz musi odbywać się z prawidłowo wystawionym dokumentem przewozowym.
 • należy wyznaczyć na swój koszt doradcę ds. bezpieczeństwa.
 • dobry doradca nie przegapi terminu ale warto również samemu pamiętać, że do końca lutego, doradca sporządza na podstawie uzyskanych danych, a kierowca/przewoźnik/rolnik składa do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego sprawozdanie za rok poprzedni z ilości przewiezionych towarów niebezpiecznych.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.