Realizując przewóz materiałów niebezpiecznych musimy spełnić wymagania, które nakłada na nas Umowa europejska ADR, dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Zgodnie z definicją zawartą w Umowie ADR:

Towary niebezpieczne oznaczają materiały i przedmioty, których przewóz na podstawie ADR jest zabroniony, albo jest dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w ADR„.

Tak więc aby moc dokonywać bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym musimy spełnić szereg warunków, najważniejsze z nich to:

– zastosowanie odpowiednich opakowań

– zastosowanie odpowiednich pojazdów, kontenerów, cystern

– zastosowanie przepisów szczególnych i dodatkowych w zakresie szkolenia personelu, organizacji transportu (w tym jego ochrony) wyposażenia w sprzęt awaryjny czy też oznakowania jednostki transportowej i opakowania.

Umowa europejska ADR

ADR jest międzynarodową konwencją, która została podpisana w 1957 roku w Genewie. Polska ratyfikowała ją w 1975 roku. Konwencja ta określa szczegółowo zasady przewożenia materiałów niebezpiecznych, wskazując warunki, na jakich ma się to odbywać

Wszystkie strony umowy zostały wymienione na stronie internetowej:

Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Tekst właściwej umowy ADR jest niezmienny , zmianom natomiast ulegają załączniki A i B do tej umowy. Zmiany są wprowadzane w cyklach. Zawsze istnieje półroczny okres przejściowy pozwalający na stosowanie zarówno starej, jak i nowej wersji ADR. Od 1 lipca 2019r. obowiązują wyłącznie przepisy ADR 2019.

Klasy towarów niebezpiecznych

Umowa ADR klasyfikuje towary niebezpieczne:

Lp. Klasa Rodzaj materiałów
1 1 Materiały i przedmioty wybuchowe
2 2 Gazy
3 3 Materiały ciekłe zapalne, wybuchowe ciekłe odczulone,
4 4.1 Materiały stałe zapalne, samoreaktywne, polimeryzujące i wybuchowe stałe odczulone
5 4.2 Materiały samozapalne
6 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
7 5.1 Materiały utleniające
8 5.2 Nadtlenki organiczne
9 6.1 Materiały trujące
10 6.2 Materiały zakaźne
11 7 Materiały promieniotwórcze
12 8 Materiały żrące
13 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.